Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Крайбрежно шаварче

(Acrocephalus schoenobaenus)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 21 см
Характерна е дълга светла вежда, която достига до края на темето. Темето, гърбът, а понякога и гърдите са напетнени. В полет се вижда жълтеникаво-кафявият кръст, контрастиращ с опашката, която е по-тъмна.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава заблатени места с тръстики в комбинация с храсти.

Гнездене:

Гнезди сред блатна растителност. Снася 5 – 6 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас има изолирани гнездови находища в Софийското поле, Тракийската низина, по Черноморието, поречието на p. Дунав и Дунавската равнина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, унищожаване на крайбрежната растителност при селскостопански дейност и застрояване на бреговете.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Мустакато шаварче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).