Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Крещалец (воден дърдавец)

(Rallus aquaticus)

Описание:

Дължина на тялото: 23 – 26 см. Размах на крилата: 38 – 45 см
Най-широко разпространеният дърдавец, но с потаен начин на живот. Има дълъг червен клюн и сиво-сини глава и гърди. Гърбът е кафяв с напетнявания.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и мекотели. Обитава влажни зони с обилна растителност по периферията, включително и съвсем малки водоеми.

Гнездене:

Гнездото е изградено от растителни стъбла и е разположено непосредствено над нивото на водата. Снася 6 – 11 яйца, има 1-2 поколения годишно през периода май-август.

Разпространение в България:

Има групово разпространение в ниските части на страната, основно по Дунавското и Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и Софийското поле. През зимата се среща и във водоеми и паркове и градини на населените места (напр. Южен парк в София).

Миграция и зимуване:

Извършва миграции според метеорологичните условия и наличието на незамръзнали водоеми. В Южна България и по Черноморието се среща целогодишно.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство по време на гнездене.

Природозащитен статус в България:

Почти застрашен.

Сходни видове:

Голяма пъструшка, зеленоножка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).