Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ливаден блатар

(Circus pygargus)

Описание:

Дължина на тялото: 39 – 50 см. Размах на крилата: 96 – 116 см
В оперението на мъжкия преобладава сивият цвят. Първостепенните махови пера са черни и по дължината на крилата има черна ивица. Подкрилията са светли с кафяви петна, за разлика от полския и степния блатар, които са със светли подкрилия без напетнявания. Женските са кафяви, по-тъмни отгоре и по-светли отдолу, имат бяло петно на кръста и тъмни ивици по дължината на крилете. При младите долната страна на тялото и подкрилията са ръждивочервени.

Храна и местообитания:

Храни се с гризачи и други дребни бозайници, птици и влечуги. Обитава влажни ливади, обработваеми земи с житни култури и пасища.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в равнините между Сакар и Източна Стара планина и Тракийската низина. Има изолирани находища в Златията, Добруджа, Софийското поле и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната през август-октомври.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на ливадите и пасищата, прекомерна употреба на пестициди, унищожаване на гнездата и малките от селскостопански машини.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Полски блатар, степен блатар.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).