Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Лиска (белочела водна кокошка)

(Fulica atra)

Описание:

Дължина на тялото: 36 – 42 см Размах на крилата: 70– 80 см
Лесно се определя по изцяло сиво-черното оперение и бялата рогова пластинка на челото. Младите са с кафеникаво оперение и светла шия.

Храна и местообитания:

Храни се с трева, семена, издънки, водни насекоми, охлюви, попови лъжички. При хранене често се гмурка. Обитава влажни зони с обилна водна растителност.

Гнездене:

Гнездото е изградено от растителни стъбла, често плуващо сред водна растителност или на ръба на водата. Снася 6 – 9 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-август.

Разпространение в България:

През размножителния период се среща предимно по поречието на р. Дунав, поречията на големите реки в Дунавската равнина и Тракийската низина, Черноморското крайбрежие и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Среща се целогодишно. У нас зимуват индивиди от Северна Европа, които се събират на големи ята в незамръзнали водоеми и в морето.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Зеленоножка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).