Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ловен сокол

(Falco cherrug)

Описание:

Дължина на тялото: 47–55 см Размах на крилата : 105–129 см
Най-едрият сокол в България. Горната част на тялото и крилете са кафяви, гърдите и корема са светли с тъмни напетнявания, гащите са тъмни. Подкрилията са с по-светла предна част и по-тъмна задна, контрастираща с по-светлите махови пера. Главата е светла с ясно изразена по-светла вежда и тънък тъмен „мустак“. Младите са с по-тъмно оперение и по-силно напетнени отдолу.

Храна и местообитания:

Храни се с лалугери, мишевидни гризачи и различно едри птици. Обитава открити места в близост до скални масиви и гори, често пасища и и земеделски земи.

Гнездене:

Гнезди в скални ниши и в стари гнезда на други птици на дървета. Снася 3-6 яйца, има едно поколение годишно в периода март-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща в Стара планина, Средна Гора и Родопите, както и в отделни райони на Дунавската равнина, Добруджа и Тракийската низина. По време на миграция по-често може да бъде наблюдаван по Черноморието.

Миграция и зимуване:

Постоянен и мигриращ вид. У нас зимуват индивиди от по-северни европейски страни. Есенната миграция е най-ясно изразена през септември.

Заплахи:

Ограбване на гнездата и улавяне на птици за целите на соколарството, незаконно използване на отровни примамки, неправилна употреба на родентициди, разораване, застрояване и обрастване на пасищата, безпокойство в периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Далматински сокол, сокол скитник.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com), ©Daniele Occhiato (www.pbase.com/dophoto), ©Gabor Papp (www.raptorimages.hu).