Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Лопатарка

(Platalea leucorodia)

Описание:

Дължина на тялото: 80 – 93 см. Размах на крилата: 120 – 135 см
Оперението при възрастните е бяло, с жълто петно на гърдите и характерна „грива“ на тила. Клюнът е характерен, дълъг с лопатовидно разширение на върха. Младите имат черни върхове на крилата. В полет вратът е изправен, за разлика от чаплите.

Храна и местообитания:

Храни се с дребна риба, мекотели и ракообразни. Обитава блата и езера с тръстикови масиви и заливни гори.

Гнездене:

Гнезди сред тръстиката и по дървета, образува колонии. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща по поречието на р. Дунав и Черноморието (защитена местност „Пода“).

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, замърсяване на водите, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Малка бяла чапла, голяма бяла чапла.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).