Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Лъскавоглав синигер

(Poecile palustris)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 19 см
Главата е черна с метален блясък, гърбът е сиво-кафяв, коремът е светъл, бузите са бели. На гушата има малко черно петно. Може да се сбърка с матовоглавия синигер.

Храна и местообитания:

През пролетта и лятото се храни с насекоми и паяци, а през есента и зимата – и със семена. Обитава разредени широколистни гори, крайречни гори и храсталаци, ивици от дървета и храсти, паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнезди в хралупи по дървета. Снася 6 – 8 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се предимно в гористите райони на Стара планина, Предбалкана, Рила, Пирин, Родопите, Странджа, Витоша, Лудогорието и Добруджа.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Изсичане на старите хралупести дървета, крайречните дървета и храсти и ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Матовоглав синигер, жалобен синигер, голямо черноглаво коприварче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).