Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Лятно бърне

(Anas querquedula)

Описание:

Дължина на тялото: 37 – 41 см. Размах на крилата: 59 – 67 см
Една от най-дребните наши патици – значително по-дребна от зеленоглавата. За мъжкия е характерна голяма бяла вежда. Женската е със светла надочна ивица и светло петно в основата на клюна, който и при двата пола е сив.

Храна и местообитания:

Храни се с водни безгръбначни и растения. Обитава плитки, обрасли с водна растителност водоеми.

Гнездене:

Гнездото е сред растителност, в близост до водоем. Снася 8 – 11 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Групово разпространение в Дунавската равнина, Тракийската низина, Черноморското крайбрежие и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка, есенната миграция е през септември, а пролетната – през април. Рядко образува големи ята, често се вижда поединично или в малки групи.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Зимно бърне.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).