Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малка пъструшка

(Porzana pusilla)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 33 – 37 см
Наподобява средната пъструшка, но за разлика от нея няма червена основа на клюна и повече и по-ясно изразени черно-бели ивици в задната част на тялото. Отдолу оперението е сиво-синьо, гърбът е кафяв с черни петна и множество фини бели петънца.

Храна и местообитания:

Храни се с безгръбначни животни. Обитава блата и други водоеми, гъсто обрасли с тръстика, папур и друга крайбрежна растителност.

Гнездене:

Гнезди сред крайбрежната растителност. Снася 5 – 9 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-август.

Разпространение в България:

У нас има единични находища в ниските части на страната, повече са в Софийското поле и около Бургас.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Средна пъструшка, голяма пъструшка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Ива Христова-Николова (www.fotobiota.com).