Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малка черноглава чайка

(Larus melanocephalus)

Описание:

Дължина на тялото: 37 – 40 см. Размах на крилата: 94 – 102 см
Оперението на възрастните е преобладаващо бяло със светлосив гръб и горна част на крилата. Главата е черна, клюнът и краката са тъмночервени. В полет се отличава от другите чайки по чисто белите подкрилия и махови пера.

Храна и местообитания:

Дължина на тялото: 37 – 40 см. Размах на крилата: 94 – 102 см
Оперението на възрастните е преобладаващо бяло със светлосив гръб и горна част на крилата. Главата е черна, клюнът и краката са тъмночервени. В полет се отличава от другите чайки по чисто белите подкрилия и махови пера.

Храна и местообитания:
Храни се основно с риба и безгръбначни животни. Обитава солени и бракични езера с пясъчни коси и солници.

Гнездене:

Гнезди на пясъчни коси, диги и изкуствени острови за водолюбиви птици. Снася 3 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

У нас се размножава основно в Атанасовското и Поморийското езеро, но може да бъда наблюдавана на много места по Черноморското крайбрежие и прилежащите влажни зони.

Миграция и зимуване:

Постоянен, мигриращ и зимуващ вид. Пролетната миграция е през март-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Застрояване на пясъчните коси, безпокойство през периода на размножаване, унищожаване на яйцата и малките от скитащи кучета.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Речна чайка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).