Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малък гмурец

(Tachybaptus ruficollis)

Описание:

Дължина на тялото: 23 – 29 см. Размах на крилата: 40 – 45 см
Най-дребният и често срещан в България гмурец. Тялото е закръглено, оперението е кафяво-черно с по-светли задни части. Липсва контрастното оперение на другите видове гмурци. През размножителния период е с характерно жълто петно в основата на клюна и по-тъмни наситени цветове на оперението, докато през зимата то е по-бледо. Плува и се гмурка добре, но не е добър летец. При опасност се потапя под водата и изплува надалеч.

Храна и местообитания:

Храни се с дребни рибки, попови лъжички, ракообразни и водни насекоми. Предпочита по-малки, обрасли с водна растителност водоеми.

Гнездене:

Изгражда гнезда от водна растителност в плитките части на водоемите. Снася 4 – 6 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна без планините. По-голямата част от популацията е концентрирана в Тракийската низина, Дунавското крайбрежие и Черноморието.

Миграция и зимуване:

Не мигрира на далечни разстояния, зимува в Западна и Южна Европа. През зимата се среща в реки и незамръзващи сладководни водоеми в ниските части на страната.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, унищожаване на крайбрежната растителност, бракониерски отстрел, оплитане в рибарски мрежи, замърсяване на водите.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Черноврат гмурец, зеленоножка.

Любопитни факти!

Има регистриран случай на хибридизация с американския пъстроклюн гмурец (Podilymbus podiceps).

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).