Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малък корморан

(Phalacrocorax pygmeus)

Описание:

Дължина на тялото: 45 – 55 см. Размах на крилата: 75 – 90 см
Значително по-дребен от големия корморан. Опашката е относително дълга, клюнът и шията са къси. Оперението е тъмнокафяво до черно с метален блясък. През размножителния период има бели напетнявания по главата и горната част на тялото, които липсват през останалите сезони.

Храна и местообитания:

Храни се с риба. Обитава плитки сладководни водоеми с богата растителност.

Гнездене:

Гнезди колониално по ниски дървета, храсти и в тръстикови масиви. Образува смесени колонии с малка бяла чапла, нощна чапла, ибис, лопатарка и други. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Колониите са основно по поречието на р. Дунав, около Бургас и в Тракийската низина. Най-многобройното гнездово находище на вида в България е в езерото Сребърна.

Миграция и зимуване:

Не извършва далечни миграции. През зимата се струпва на големи ята по поречията на незамръзващите реки и по-плитки водоеми. Поречието на р. Марица и бургаските влажни зони концентрират голям брой зимуващи индивиди.

Заплахи:

Пресушаване на водоемите, изсичане на крайречните дървета и храсти, безпокойство по време на гнезденето, отстрел в рибовъдни стопанства, оплитане в рибарски мрежи, замърсяване на водите.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Голям корморан, среден корморан.

Любопитни факти!

До р. Марица в гр. Пловдив се намира една от най-многобройните зимни нощувки на малкия корморан – до 6000 индивида.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).