Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малък креслив орел

(Aquila pomarina)

Описание:

Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 143 – 168 см
При полет профилът на крилата е „увиснал“. Маховите пера на крилата и опашката са черни, а тялото и подкрилията са по-светлокафяви. В полет отдолу се виждат две сърповидни бели петна в основата на първостепенните махови пера.

Храна и местообитания:

Храни се с гризачи, земноводни, влечуги, дребни птици и насекоми. Обитава широколистни гори в близост до пасища, ливади, обработваеми земи и водоеми.

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 1 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода май-август.

Разпространение в България:

У нас се среща в по-висока численост в Странджа, Дервентските възвишения, Сакар, Източните Родопи и Източна Стара планина. Разпръснати находища има и в Добруджа, Дунавската равнина, Тракийската низина, Западните Родопи, Средна гора, Витоша, Плана и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври. Отделни индивиди може да се наблюдават и през зимата. По време на есенната миграция хиляди малки кресливи орли прелитат над източната част на страната и Черноморието.

Заплахи:

Изсичане на равнинните гори, интензификация на земеделието, разораване на пасищата и ливадите, прекомерна употреба на пестициди, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Голям креслив орел, царски орел.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Богдан Боев.