Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малък маслинов присмехулник

(Hippolais pallida)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 18 – 21 см
Може да се сбърка с някои видове шаварчета, но за разлика от тях се среща в сухи храсталаци и песента му е различна. Оперението му е сиво-кафяво, долната част на клюна е жълта.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава сухолюбиви храстови съобщества, крайречна храстова и дървесна растителност, ивици от дървета и храсти сред обработваеми земи, пасища с групи храсти и дървета, паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнездото е сред гъсти клони на храст. Снася 2 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща в Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Странджа, Черноморието, Добруджа, Тракийската низина, Дунавска равнина, долините на реките Струма и Места и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Изсичане на ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Голям маслинов присмехулник.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).