Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малък ястреб

(Accipiter nisus)

Описание:

Дължина на тялото: ♂ 29 – 34 см; ♀ 35 – 41 см. Размах на крилата: ♂ 58 – 65 см; ♀ 67 – 80 см.
Типичен ястреб с дълга опашка и широки крила. Отгоре са сиви, а отдолу са светли с фини напречни ивици по долната страна, по-ясно изразени при женската. През гнездовия сезон мъжкият има ръждиви гърди и бели петна по плещите. Младите са с кафяв гръб и по-груби напречни черти по долната страна. Ирисът във всички възрасти е светъл.

Храна и местообитания:

Ловува дребни пойни птици (врабчета, синигери), но може да улавя и по-едри жертви (сойки).

Гнездене:

Гнезди по дървета в гори, но и в градски паркове със стари големи дървета. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на безлесни земеделски райони в равнините. В гористите райони е с по-висока плътност.

Миграция и зимуване:

У нас се среща целогодишно. През зимата е многоброен и в населените места.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, ограбване на гнездата, безпокойство в периода на размножаване, използване на отровни примамки, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Късопръст ястреб, голям ястреб, черношипа ветрушка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).