Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Матовоглав синигер

(Poecile montana)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 17 – 18 см
Наподобява лъскавоглавия синигер, но черното петно на гушата е по-голямо, има светъл панел на крилото и темето е наситено черно без метален блясък. Черната шапка изтънява силно назад по врата.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава иглолистни и смесени гори в планините.

Гнездене:

Сам издълбава хралупа в гнила дървесина, в която гнезди. Снася 6 – 9 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Осоговска планина, Средна гора, Централна и Западна Стара планина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности и сеч за изграждане на ски писти и друга туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Лъскавоглав синигер, жалобен синигер.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).