Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Мустакато шаварче

(Acrocephalus melanopogon)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 17 – 21 см
Оперението е подобно на това на крайбрежното шаварче (Acrocephalus schoenobaenus). Отличава се от него по по-светлата и по-широката задна част на „веждите“, тесния черен „мустак“ и по-късата крилна проекция.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава влажни зони с растителност по периферията.

Гнездене:

Гнезди сред блатна растителност. Снася 5 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас има единични гнездови находища по Черноморското крайбрежие и поречието на р. Дунав.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Средиземноморието. Пролетната миграция е през март, а есенната – през септември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, унищожаване на крайбрежната растителност при селскостопански дейност и застрояване на бреговете.

Природозащитен статус в България:

С недостатъчно данни.

Сходни видове:

Крайбрежно шаварче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Петков (www.naturephotos.eu).