Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Обикновена гургулица

(Streptopelia turtur)

Описание:

Дължина на тялото: 25 – 27 см. Размах на крилата: 49 – 55 см
Почти с размерите на гугутка. Има кафяво-оранжеви крила, сиви тяло и глава и бяло петно с черни ивици отстрани на врата. Опашката е тъмна с бели краища, а коремът и слабините – бели. Има характерен бърз и стремителен полет.

Храна и местообитания:

Храни се със семена и издънки по земята. Обитава мозаечни местообитания с храсталаци и гори с богат подлес в близост до пасища и обработваеми земи.

Гнездене:

Гнезди по дървета и храсти. Снася 2 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на високопланинските безлесни зони и обширните горски масиви. Липсва и в интензивно стопанисвани земеделски райони без достатъчно дървета и храсти.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Изсичане на ивиците от дървета и храсти в земеделските райони, интензификация на земеделието, безпокойство през периода на размножаване, прекомерен лов.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Гугутка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).