Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Обикновена кукувица

(Cuculus canorus)

Описание:

Дължина на тялото: 32 – 36 см. Размах на крилата: 54 – 60 см
В полет наподобява сокол със заострените си крила и дългата си опашка. Оперението е сиво със светъл, с напречни ивици корем, подобно на малък ястреб. Най-често може да бъде регистрирана по обаждането.

Храна и местообитания:

Храни се основно с едри гъсеници, но и други насекоми. Обитава широколистни гори, ивици от дървета и храсти в открити местообитания и в близост до влажни зони.

Гнездене:

Гнездови паразит. Снася между 1 и 25 яйца в гнезда на различни видове пойни птици, които отглеждат малките.

Разпространение в България:

Среща се на територията на цялата страна, включително във високите части на планините, а понякога и в паркове и градини в населените места.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември. Отделни индивиди може да се наблюдават и през октомври.

Заплахи:

Интензификацията на земеделието и прекомерната употреба на пестициди водят до намаляване на храната и спад в числеността на видовете птици, от които зависи отглеждането на потомството.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Малък ястреб, черношипа ветрушка, качулата кукувица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).