Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Обикновена кукумявка

(Athene noctua)

Описание:

Дължина на тялото: 23 – 27 см. Размах на крилата: 50 – 56 см
Често се вижда привечер или рано сутрин кацнала на покриви на къщи, комини, улични лампи и др. Силуетът е закръглен, а оперението е кафяво. Липсва ясно очертан лицев диск.

Храна и местообитания:

Храни се с дребни гризачи, насекоми и червеи, които лови на земята. Обитава селища, селскостопански и индустриални комплекси, скални и земни откоси.

Гнездене:

Гнезди в кухини по сгради, скали и отвесни земни откоси и в хралупи на дървета. Снася 2 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на високите части на планините и обширни гористи райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Неправилна употреба на отрови за гризачи, химизация на земеделието, безпокойство през периода на размножаване и отстрел.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Чухал.

 

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).