Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Горска улулица

(Strix aluco)

Описание:

Дължина на тялото: 37 – 43 см. Размах на крилата: 81 – 96 см
Една от широко разпространените сови у нас, но трудна за наблюдение. Оперението е от сиво-кафяво до ръждивокафяво с ясно очертан лицев диск и тъмни очи.

Храна и местообитания:

Храни се с полевки, мишки, плъхове, наземно гнездящи птици, жаби, бръмбари и червеи. Обитава гори, крайречни ивици от дървета, паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, гнезда на други видове птици и в тавански помещения на сгради. Снася 2 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се почти в цялата страна, като отсъства само от равнинните безлесни земеделски райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Неправилна употреба на отрови за гризачи, изсичане на старите гори, безпокойство през периода на размножаване, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Уралска улулица, горска ушата сова.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Kjell Janssens.