Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Обикновена чинка

(Fringilla coelebs)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 25 – 28 см
Мъжките са със сиво-сини глава и врат, бузите, гърдите и коремът са керемиденокафяви, а крилата са черни с напречни бели ивици. Женските са с подобно, но по-бледо сиво-кафяво оперение.

Храна и местообитания:

Храни се с ларви и възрастни насекоми, събира гъсеници от листата на дърветата, също така и семена, издънки на растения и др. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори, паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнездото е от трева, листа, мъх, лишеи и паяжина, добре прикрито до ствол на дърво или храст. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април-май.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на някои безлесни земеделски райони в равнините. Многоброен в полупланинските и планинските гористи райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата птиците от планините скитат в търсене на храна.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на дърветата в равнинните открити райони.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Планинска чинка, червенушка, домашно врабче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).