Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Обикновено земеродно рибарче

(Alcedo atthis)

Описание:

Дължина на тялото: 17 – 19 см. Размах на крилата: 24 – 26 см
Оперението по крилата и гърба е ярко металиковосиньо. Коремът и бузите са ръждивооранжеви. В сравнение с размера на тялото главата е голяма, а клюнът – дълъг. Гнезди в дупки по отвесни речни брегове.

Храна и местообитания:

Храни се с дребни рибки, земноводни и водни безгръбначни. Обитава реки, езера, блата, язовири и морски крайбрежия, в близост до отвесни земни брегове.

Гнездене:

Гнездото представлява гнездова камера с тунел, изкопани в отвесни земни брегове. Снася 5 – 7 яйца, име 2 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Среща се по поречията на всички реки и други водоеми в ниските части на страната и в някои планински райони. Отсъства само във високите планини и безводните равнинни райони като Добруджа.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата търси близки незамръзнали водоеми.

Заплахи:

Замърсяване на водите, незаконно изземване на инертни материали от речните брегове.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Зелен кълвач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).