Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Обикновен мишелов

(Buteo buteo)

Описание:

Дължина на тялото: 46 – 58 см. Размах на крилата: 110 – 132 см
Най-често срещаната граблива птица у нас. Характерен е с V-образния си профил на крилата при реене, късия врат и опашка. Когато птицата е кацнала, се вижда характерна светла ивица през гърдите. Оперението му може да варира от светло до тъмнокафяво.

Храна и местообитания:

Храни се основно с полевки и други дребни гризачи, но също така и с насекоми, земни червеи, влечуги, земноводни и дребни пойни птици. При липса на друга храна се храни и с умрели животни. Обитава гори в близост до открити пространства, мозаечни местообитания от ливади, пасища, орна земя с ивици от дървета и крайречни гори.

Гнездене:

Гнездото е разположено в короната на дървета, най-често в окрайнини на гора, но понякога и в по-малки групи от дървета сред открити пространства. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, като през размножителния период не е установен в обширни безлесни райони с преобладаващи обработваеми площи. По-чест в полупланинските райони, където има разнообразни местообитания от гори, ливади, пасища и обработваеми земи.

Миграция и зимуване:

У нас се среща целогодишно. Птиците от Северна Европа зимуват в южните част на континента, включително и в България. През зимата е многоброен в открити земеделски райони, често в близост до пътища и магистрали.

Заплахи:

Използването на отрови срещу гризачи и други химикали в селското стопанство, унищожаване на гнездата при горскостопански дейности, безпокойство през размножителния период, бракониерски отстрел, смъртност от токови удари при кацане върху необезопасени стълбове от електроразпределителната мрежа.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Осояд, белоопашат мишелов, северен мишелов.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).