Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Обикновен пчелояд

(Merops apiaster)

Описание:

Дължина на тялото: 25 – 29 см. Размах на крилата: 36 – 40 см
Изключително пъстра птица с ярки цветове. Шията е светложълта и е отделена от светлосиния корем с черна „огърлица“. Темето, гърбът и част от крилата са тъмночервено-кафяви. В полет правят впечатление „триъгълните“ крила и издължената опашка, на която средните пера са удължени и заострени.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които лови в полет, водните кончета са особено важни за изхранването на малките. Обитава открити глинести и песъчливи места, отвесни речни брегове в близост до пасища и обработваеми земи.

Гнездене:

Гнезди в гнездова камера с тунел, които изкопава в отвесни земни стени или полегати склонове с песъчлива почва. Образува колонии. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Среща се в ниските и хълмистите райони на цялата страна. По-многоброен в Дунавската равнина, Добруджа и Тракийската низина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Интензификация на земеделието и прекомерната употреба на инсектициди, незаконно добиване на инертни материали в местата на колониите. Смятан за вредител и преследван от пчеларите, макар че пчелите представляват малка част от храната му.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).