Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Орел рибар

(Pandion haliaetus)

Описание:

Дължина на тялото: 52 – 60 см. Размах на крилата: 152 – 167 см
Оперението на гърба и горната страна на крилата е сиво-кафяво, гърдите, коремът и подкрилията са бели, долната страна на маховите пера е с напетнявания. В полет има характерен начупен профил, когато ловува, често „увисва“ във въздуха.

Храна и местообитания:

Храни се с риба. Обитава влажни зони с широколистни гори и големи единични дървета по бреговете.

Гнездене:

Гнезди на високи отделни дървета в близост до водоеми. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас има единични гнездови находища, които са непостоянни, предимно в Тракийската низина. По време на миграция може да се наблюдава в подходящи местообитания в цялата страна.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, незаконен отстрел.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Орел змияр.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).