Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Орехче

(Troglodytes troglodytes)

Описание:

Дължина на тялото: 9 – 10 см. Размах на крилата: 13 – 17 см
Една от най-дребните наши птици. Оперението ѝ е изцяло кафяво с просветляване по шията и светла вежда. Има сравнително дълъг клюн и често държи опашката си повдигната вертикално нагоре.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава тъмни влажни места в горите, в близост до потоци и реки, предимно в планините, но и в гористи райони в низините. През зимата се среща в разнообразни места, включително в паркове и градини в селищата и тръстикови масиви на влажни зони.

Гнездене:

Гнездото е топка от листа и трева, скрито в основата на дънери или между камъни. Снася 5 – 6 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Среща се във всички планини и предпланини на България, както и в равнинни гористи райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата се среща и в равнини, селища и около влажни зони, където иначе не се размножава.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на крайречните гори и храсталаци.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Сивогуша завирушка, червеногръдка (млада).

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).