Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Папуняк

(Upupa epops)

Описание:

Дължина на тялото: 25 – 29 см. Размах на крилата: 44 – 48 см
Оперението на главата и гърдите е охристо, крилата са раирани в черно и бяло. Клюнът е сравнително дълъг и слабо закривен надолу. Най-характерният белег е гребенът на главата, който също е охрист с черни върхове на перата.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и техните ларви, червеи и други дребни животни, които намира по земята. Обитава пасища и други затревени площи с хралупести дървета или каменни стени.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, в дупки по отвесни скални и земни откоси и в кухини на каменни постройки. Снася 5 – 8 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Среща се в равнини и полупланински райони в цялата страна. Отсъства единствено в планините.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Богдан Боев.