Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Пернатонога кукумявка

(Aegolius funereus)

Описание:

Дължина на тялото: 22 – 27 см. Размах на крилата: 50 – 62 см
Оперението на горната страна на тялото е кафяво със светли петънца. Долната страна на тялото е светла с кафяви петна. Младите са изцяло шоколадовокафяви и без светли петна.

Храна и местообитания:

Храни се основно с гризачи. Обитава предимно иглолистни и смесени гори, но се среща и в широколистни гори.

Гнездене:

Гнезди в дупки на черен кълвач и естествени хралупи по дървета. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща в Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Централна и Западна Стара планина, Осоговска планина, Славянка, Плана и Странджа.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Изсичане на старите гори, изсичане на планинските гори за изграждане на ски писти и друга туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Врабчова кукумявка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Vytautas Jusys (www.birdpix.lt).