Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Планинска стърчиопашка

(Motacilla cinerea)

Описание:

Дължина на тялото: 17 – 20 см. Размах на крилата: 25 – 27 см
В сравнение с другите стърчиопашки има най-дългата опашка и най-късите крака.
Сивите гръб, глава и черната шия контрастират с жълтия корем и правят стърчиопашката лесна за определяне. Единственият вид, с който може да се сгреши, е жълтата стърчиопашка, която обаче има кафеникаво-зелен гръб, жълта шия и черна глава. Както всички стърчиопашки, често движи опашката си нагоре-надолу.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и други безгръбначни. Обитава планински потоци и реки, включително и в населените места.

Гнездене:

Гнезди в дупки между камъни, скали и под дънери на дървета в близост до реки. Снася 4 – 6 яйца, има две поколения годишно през периода април-август.

Разпространение в България:

У нас се среща в Стара планина, Рила, Пирин, Родопите, Витоша, планините по западната граница на страната и Странджа.

Миграция и зимуване:

У нас се среща целогодишно. През зимата скита и в ниските части на страната.

Заплахи:

Застрояване на речните брегове, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Жълта стърчиопашка, бяла стърчиопашка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).