Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Планински кеклик

(Alectoris graeca)

Описание:

Дължина на тялото: 33 – 36 см. Размах на крилата: 46 – 53 см
Вид с характерна комбинация от цветове. Може да се сбърка единствено с тракийския кеклик, но за разлика от него има бяла шия и черна основа на клюна.

Храна и местообитания:

Храни се със семена, зелени части на растения и насекоми. Обитава скалисти склонове с храстова и тревна растителност и сипеи във високите части на планините.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 12 – 15 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща основно във високите части на планините Рила, Пирин, Стара планина, Западни Родопи, Осогово и Беласица. На места се хибридизира с тракийския кеклик, който се разселва за целите на ловностопанската дейност.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Прекомерен лов, увреждане на местообитанията при строеж на туристическа и друга инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Тракийски кеклик, полска яребица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Иван Иванов.