Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Полска чучулига

(Alauda arvensis)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 30 – 36 см
Най-често срещаната чучулига у нас. Оперението е сиво-кафяво, крилете отдолу са сивкави с бял кант на маховите пера, опашката е с бели външни пера. Качулката е малка и не е толкова добре изразена като на качулатата чучулига. Гърдите са напетнени, а коремът е бял. Пее в полет, като при това опашката е винаги разперена. Обитава обработваеми земи и различни тревни съобщества.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена, които събира по земята. Обитава пасища, ливади, ниви с житни култури, степи и други тревни съобщества от морското равнище до планинските безлесни зони.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 3 – 5 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на най-високите части на планините и обширните горски райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата скита в равнините в търсене на храна.

Заплахи:

Интензификация и химизация на земеделието, разораване и застрояване на пасищата и ливадите.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Горска чучулига, късопръста чучулига, дебелоклюна чучулига.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).