Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Полски блатар

(Circus cyaneus)

Описание:

Дължина на тялото: 45 – 55 см. Размах на крилата: 97 – 118 см
В оперението на мъжкия преобладава сивият цвят. Първостепенните махови пера са черни (повече от тези на степния блатар). Подкрилията са светли без напетнявания, за разлика от тези на ливадния блатар, които са с кафяви петна. Женските са кафяви, по-тъмни отгоре и по-светли отдолу, имат бяло петно на кръста и тъмни ивици по дължината на крилата. Отличават се от женските на ливадния блатар по липсата на тъмно петно на надкрилията.

Храна и местообитания:

Храни се с гризачи и други дребни бозайници, птици и влечуги. Обитава влажни ливади, обработваеми земи с житни култури и пасища.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Гнезденето му в страната не е потвърдено през последните години. По време на миграция и зимуване може да бъде наблюдаван най-често в обработваеми земи и около влажни зони.

Миграция и зимуване:

У нас зимуват индивиди от Северна Европа. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-ноември.

Заплахи:

Незаконно залагане на отровни примамки, неправилна употреба на родентициди, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Ливаден блатар, степен блатар.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).