Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Полски цвъркач

(Locustella naevia)

Описание:

Дължина на тялото: 12–13 см Размах на крилата : 15–19 см
Оперението е сиво-кафяво с по-тъмни петна по горната страна на тялото и сиво-бяло по гърдите и корема. От крайбрежното шаварче се отличава по липсата на светла вежда и напетнетото подопашие.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава места с гъста висока трева и храсти, най-често по периферията на водоеми.

Гнездене:

Гнездото е близо до земята сред гъста растителност. Снася 5-6 яйца, има 2 поколения годишно през периода май – юли.

Разпространение в България:

У нас се среща основно по поречието на река Дунав и влажните зони по Черноморското крайбрежие.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, премахване на крайбрежната растителност.

Природозащитен статус в България:

С недостатъчно данни.

Сходни видове:

Крайбрежно шаварче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Mark Devries (www.pbase.com/markdevries).