Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Полско врабче

(Passer montanus)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 22 см
Най-характерният белег за вида е черното петно на бузата, каквото няма никое друго врабче. Темето и тилът са изцяло кафяви, коремът е по-светъл от този на останалите видове врабчета. Няма разлика в оперението на двата пола.

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена и насекоми. Обитава разнообразни естествени местообитания и населени места.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, кухини по сгради, огради и електрически стълбове, често в малки колонии. Снася 4 – 6 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на най-високите части на планините.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба да пестициди, премахване на синорите и ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Домашно врабче, испанско врабче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).