Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Полубеловрата мухоловка

(Ficedula semitorquata)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 21–24 см
Оперението е сходно с това на жалобната (Ficedula hypoleuca) и беловратата мухоловка (Ficedula albicollis). От тях се отличава по това, че бялата „якичка“ на мъжкия достига до страните на врата, в кацнало положение бялото на крилата прави характерно врязване в горната си част, при разперена опашка се вижда, че тя е тъмна, но с повече бяло в краищата. Женските имат втора бяла ивица в горната част на крилото.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които лови в полет, излитайки от кацалка на клон. Обитава разредени широколистни гори, по изключение се среща и в паркове и градини и окрайнини на населени места.

Гнездене:

Гнезди в хралупи по дървета, но често заема и специално поставени къщички. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща в по-голяма численост в Източна Стара планина, Странджа и поречието на р. Тунджа. Среща се още в Централна и Западна Стара планина, Витоша, Средна гора, Добруджа, южната част на долината на р. Струма и северните склонове на Родопите.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на равнинните дъбови и крайречните гори.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Жалобна мухоловка, беловрата мухоловка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).