Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Посевна врана

(Corvus frugilegus)

Описание:

Дължина на тялото: 41 – 49 см. Размах на крилата: 81 – 94 см
Изцяло черна птица със светла гола кожа около основата на клюна. За разлика от гарвана, има по-малки размери, клюнът ѝ не е толкова масивен и опашката е леко заоблена, а не клиновидна на върха.

Храна и местообитания:

Всеядна. Храни се по земята с ларви и възрастни на насекоми, червеи, дребни гризачи, семена, плодове. Обитава предимно открити земеделски райони с групи от дървета, често в съседство или вътре в населени места.

Гнездене:

Гнезди колониално по високи дървета, включително в селищата. Снася 3 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

България е южната граница на разпространението ѝ в Европа. У нас се среща в Дунавската равнина, Лудогорието, Добруджа, Тракийската и Бургаската низина, Софийското поле.

Миграция и зимуване:

У нас се среща целогодишно. Голям брой посевни врани от северните европейски страни зимуват в страната, като ятата често нощуват в градовете и се хранят по околните земеделски площи.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, изсичане на ивиците от дървета в земеделските райони.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Гарван, сива врана, чавка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).