Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Пъдпъдък

(Coturnix coturnix)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 32 – 35 см.
Оперението е бежово-кафяво с надлъжни щрихи по тялото. Мъжкият е с черно гърло, а при женската то е светло. По-често може да се чуе, отколкото да се види. Обаждането наподобява името на птицата: пъд-пъдък, пъд-пъдък. В полет може да се сбърка с ливадния дърдавец, но за разлика от него краката му не стърчат зад тялото.

Храна и местообитания:

Храни се по земята със семена, издънки и насекоми. Обитава открити пространства, като избягва места с много къса тревна покривка и каменисти райони.

Гнездене:

Наземно гнездящ вид, гнездото е скрито сред тревата или посевите. Снася до 12 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Среща се в открити райони в цялата страна. Отсъства само в обширни горски райони и сухи места с храсти и дървета.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. По време на миграция е по-многоброен, особено по Черноморието.

Заплахи:

Интензификацията на земеделието и прекомерният лов са причина за намаляване на вида в цяла Европа.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Ливаден дърдавец.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).