Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Пъстър скален дрозд

(Monticola saxatilis)

Описание:

Дължина на тялото: 17 – 20 см. Размах на крилата: 30 – 35 см
Мъжкият е със сини глава и гръб, ръждив корем и бяло петно на кръста. Женските и младите са кафеникави с люсповидно напетняване и ръждива опашка.

Храна и местообитания:

Храни се основно с насекоми, дребни влечуги и др. Обитава скали, скални стени и сипеи.

Гнездене:

Гнезди в дупки в скали или сред камъни. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

У нас има петнисто разпространение, най-вече в планините Рила, Пирин, Стара планина, Витоша, Осоговска планина, Източни Родопи и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември.

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при разработване на каменни кариери, строеж на пътна и туристическа инфраструктура, язовири и др.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Син скален дрозд, градинска червеноопашка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Стайков (www.birdsphotographer.com).