Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Речен дъждосвирец

(Charadrius dubius)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 18 см. Размах на крилата: 32 – 35 см
С черна огърлица на врата и шията. Челото е бяло, характерен жълт пръстен около окото и изцяло черен клюн. Черното на бузата образува остър ъгъл, който е характерен за вида. Среща се по чакълести участъци в близост до водоеми.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и други дребни безгръбначни животни. Обитава чакълести и пясъчни брегове на водоеми, включително по морския бряг и кариери за чакъл. При наличие на подходящи местообитания се среща и в покрайнините на населените места.

Гнездене:

Гнезди на земята. Яйцата се сливат отлично с камъчетата и пясъка и е трудно да бъдат забелязани, затова често биват смачквани по невнимание от преминаващи хора. Снася до 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се по Черноморското крайбрежие и по поречията на големите реки в ниските части на страната. Отсъства в планините и сухите райони на Добруджа и Лудогорието.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Урбанизация на морския бряг и бреговете на реките, незаконно изземване на пясък и чакъл, безпокойство през периода на размножаване, замърсяване на водоемите.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Морски дъждосвирец.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).