Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Речен цвъркач

(Locustella fluviatilis)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 19 – 22 см
За разлика от тръстиковия цвъркач, речният гнезди в широколистни храсти в близост до реки или в покрайнините на блатата. Шията на речния цвъркач е напетнена, гърбът е тъмен маслинено-сив, отстрани гърдите са със сиво-кафяви напетнявания, а веждата му е по-слабо изразена от тази на тръстиковия цвъркач. Перата от долната страна на опашката са маслинено-кафяви с ясно очертани бели върхове.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава тръстикови масиви по периферията на водоеми.

Гнездене:

Гнезди в тръстики или друга водолюбива растителност. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май- юли.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно по поречието на р. Дунав и на места в Дунавската равнина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Тръстиков цвъркач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Vytautas Jusys (www.birdpix.lt).