Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Речна рибарка

(Sterna hirundo)

Описание:

Дължина на тялото: 34 – 37 см. Размах на крилата: 70 – 80 см
Гърбът и крилата отгоре са светлосиви. Кръстът, опашката, коремът, шията и бузите са бели. Темето и вратът – черни, а клюнът – червен. В полет отдолу се виждат „прозорци“ на крилата, през които прозира светлината. Върхът на крилата е черен. Опашката е силно вклинена, тип лястовича.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, безгръбначни и риба. Често ловува, като „увисва“ във въздуха и се гмурка във водата с пикиране, или в полет улавя насекоми и рибки от водната повърхност. Обитава езера, блата, езера, лагуни.

Гнездене:

Гнезди колониално на земята. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Има изолирани гнездови находища по Черноморското крайбрежие (основно около Бургас), поречието на реките Дунав, Марица, Арда, Струма и Огоста. У нас е многочислена в резерват „Атанасовско езеро“, защитените местности „Поморийско езеро“ и „Пода“, където гнезди върху изкуствени острови, построени специално за целта.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през октомври.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, замърсяване на водите, безпокойство през периода на размножаване, урбанизиране на местата за гнездене.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Гривеста рибарка, каспийска рибарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).