Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Речна чайка

(Larus ridibundus)

Описание:

Дължина на тялото: 35 – 39 см. Размах на крилата: 86 – 99 см
През размножителния период главата е с черна забрадка, докато през зимата е бяла с тъмно петно зад окото. Гърбът и горната страна на крилата са светлосиви. Върхът на крилата е с черен кант. Краката и клюнът са червени.

Храна и местообитания:

Храни се основно с червеи, насекоми и риба, които събира във водата и на сушата. Обитава блата и езера, с открита водна площ и обрасли с водна растителност по периферията.

Гнездене:

Гнезди колониално, гнездото е на приземно ниво сред водната растителност. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Има отделни гнездови находища по поречието на р. Дунав. През размножителния период се среща и в други части на страната, но без данни за гнездене.

Миграция и зимуване:

По време на миграция и зимуване видът е по-многоброен. Среща се около различни влажни зони и в обработваеми земи. Миграциите на юг зависят от метеорологичните условия.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Малка черноглава чайка, малка чайка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).