Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Розов пеликан

(Pelecanus onocrotalus)

Описание:

Дължина на тялото: 140 – 175 см. Размах на крилата: 245 – 295 см
Една от най-едрите летящи птици. Оперението при възрастните е бяло, с розов оттенък през размножителния период. Клюнът е голям с яркожълто-оранжева „торба“ през размножителния период. Очите са тъмни, с розова гола кожа около тях. Краката са жълто-розови.

Храна и местообитания:

Храни се основно с риба, но са регистрирани случаи да се храни с малки пилета на други видове водолюбиви птици. Обитава блата, езера, рибарници, язовири и полусолени водоеми.

Гнездене:

Гнезди колониално в обширни тръстикови масиви. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно.

Разпространение в България:

Последното успешно гнездене е на две двойки в езерото Сребърна през 2000 г. У нас се среща ежегодно основно по време на миграция, когато между 15 000 и 23 000 птици са регистрирани по Черноморското крайбрежие, основно около Бургас. През август хиляди розови пеликани се събират за почивка и хранене в Бургаското езеро (Вая).

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, унищожаване на яйцата от наземни хищници, безпокойство през периода на размножаване, сблъсъци с надземни електропреносни линии, омазняване с нефтопродукти, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Изчезнал като гнездящ.

Сходни видове:

Къдроглав пеликан.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).