Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ръждивогушо ливадарче

(Saxicola rubetra)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 21 – 24 см
Оперението по шията и гушата е ръждиво, над окото има ясно изразена бяла надочна ивица, по която се отличава от черногушото ливадарче. Гърбът е кафеникав с тъмни петна, долната страна е бяла.

Храна и местообитания:

Храни се основно с насекоми. Обитава ливади в планините, но също така и в равнините, където има влажни ливади и пасища.

Гнездене:

Гнезди в основата на туфи, храсти или на земята. Снася 5 – 6, яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Среща се предимно в Западна и Централна Стара планина, Витоша, Рила, Пирин, Западни Родопи, Средна гора и Осогово. Изолирани находища има и в други части на страната.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през октомври.

Заплахи:

Разораване и застрояване на ливадите в планините.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Черногушо ливадарче, сиво каменарче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).