Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Саблеклюн

(Recurvirostra avosetta)

Описание:

Дължина на тялото: 42 – 46 см. Размах на крилата: 67 – 77 см
Има характерен завит нагоре клюн. Оперението е преобладаващо бяло. Главата и върховете на крилата са черни, на гърба и горната част на крилата има надлъжни черни ивици. Краката са сравнително дълги, светлосини на цвят.

Храна и местообитания:

Храни се с дребни водни безгръбначни животни. Обитава солени и бракични езера, солници, крайморски лагуни и по-рядко водоеми със стоящи пресни води.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Атанасовското езеро, Поморийското езеро, защитена местност „Пода“, Шабленската тузла и други влажни зони по Черноморието.

Миграция и зимуване:

Зимува в Средиземноморието и Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, засипване и застрояване на солени крайморски басейни на солниците, безпокойство през периода на размножаване, унищожаване на яйцата и малките от скитащи кучета.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Кокилобегач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: © Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).