Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Северен славей

(Luscinia luscinia)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 24 – 26 см
Оперението е сиво-кафяво отгоре и по-светло отдолу. От южния славей се отличава по напетнените гърди и по-малко ръждивата опашка.

Храна и местообитания:

Храни се с ларви и възрастни на насекоми, червеи, плодчета и др. Обитава влажни и заливни крайречни гори и храсталаци.

Гнездене:

Гнездото е разположено в основата на гъсти храсти, близо до земята. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

У нас има изолирани находища по поречието на р. Дунав и Черноморието.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-октомври.

Заплахи:

Изсичане на крайречните гори и храсталаци, пресушаване на заливните гори.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Южен славей, червеногръдка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.