Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Селска лястовица

(Hirundo rustica)

Описание:

Дължина на тялото: 17 – 21 см. Размах на крилата: 32 – 35 см
Отгоре е изцяло черна. Гърдите и коремът са бели, гърлото е ръждиво, а гушата е черна с ясно очертана граница. Най-характерният белег е дългата силно врязана опашка. Може да се сбърка с червенокръстата лястовица, но при нея гърбът не е изцяло черен.

Храна и местообитания:

Храни се с летящи насекоми, които улавя във въздуха с уста. Обитава села, градове и единични постройки в земеделски райони.

Гнездене:

Гнездото е изградено от кал и сламки, има форма на чаша (отворено отгоре). Разположени са във вътрешността на селскостопански сгради, складове, навеси на къщи и др. Снася 4 – 6 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода април-август.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на някои високопланински райони без селища.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, изоставяне на къщи и стопански сгради от хората.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Червенокръста лястовица, градска лястовица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).