Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сива гъска

(Anser anser)

Описание:

Дължина на тялото: 74 – 84 см. Размах на крилата: 149 – 168 см
По-едра от другите гъски. Оперението е преобладаващо сиво, крилата са с контрастни светли подкрилия и тъмни махови пера, светлосив кръст и широка бял ивица на края на опашката.

Храна и местообитания:

Храни се основно със зелени части на растения във водата и на сушата. Обитава по-големи блата и езера с тръстикови масиви.

Гнездене:

Гнезди поединично на земята сред тръстиката. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

У нас има изолирани гнездови находища в езерата Сребърна, Шабла и Дуранкулак, Вая (Бургаско ез.) и някои блата по поречието на р. Дунав.

Миграция и зимуване:

Миграциите на гнездящите в България сиви гъски не са известни. У нас зимуват индивиди от по-северните страни.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, замърсяване на водите, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Голяма белочела гъска, посевна гъска.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).