Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сива мухоловка

(Muscicapa striata)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 23 – 25 см
Гърбът е сиво-кафяв, гърдите са бели с напетнявания, главата също е напетнена. При наблюдение от по-близко разстояние ясно се виждат четинките около клюна. Младите приличат на възрастните, но са по-интензивно напетнени по гърба.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които лови в полет, излитайки от кацалка на клон. Обитава предимно разредени широколистни, но се среща и в смесени и иглолистни гори, крайречни гори, паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнезди в хралупи по дървета. Снася 3 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода юни-август.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в гористите райони на Стара планина, Родопите, Рила, Пирин, Средна гора, Странджа, Витоша, но има гнездови находища и в равнините. По време на миграция може да се наблюдава в цялата страна.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите хралупести дървета.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Полубеловрата мухоловка, жалобна мухоловка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).